Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (2007-2013)Από 1/1/2007 ξεκίνησε το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα δια Βίου Μάθησης που καλύπτει τους τοµείς της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Το πρόγραµµα συνεχίζει, βελτιώνει και επεκτείνει τo «Σωκράτης ΙΙ» και «Leonardo da Vinci ΙΙ». Το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Στρατηγικός στόχος του προγράµµατος είναι «να συµβάλει, µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας βασισµένης στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις µελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί, ιδίως, στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα, ώστε να καταστούν παγκόσµιο σηµείο ποιοτικής αναφοράς».

Η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία, μέσα από σπουδές, κατάρτιση, ανταλλαγές ή εθελοντική εργασία σε άλλα κράτη, δίνουν στους Ευρωπαίους πολίτες δυνατότητες να εξελιχθούν προσωπικά και να αξιοποιήσουν το οικονομικό δυναμικό της ΕΕ.

Από το 2008, για την Ελλάδα, Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το σύνολο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης είναι το Ι.Κ.Υ.
Comenius
Προσχολική και σχολική εκπαίδευση
Erasmus
Ανώτατη εκπαίδευση
Leonardo Da Vinci
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Grundtvig
Εκπαίδευση ενηλίκων
1. Ανάπτυξη πολιτικής (ARION, CEDEFOP, δίκτυο EYRIDICE, κ.λ.π.)
2. Προώθηση εκμάθησης γλωσσών
3. Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ
4. Διάδοση - αξιοποίηση αποτελεσμάτων
Γ. JEAN MONNET
Το πρόγραμμα σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο.

Επιμέρους προγράμματα στόχοι:
llp-targets 

Τα ΕΠ Δια Βίου Μάθηση με μια ματιά

llp projects


Συμμετέχουσες Χώρες
·       Τα 27 κράτη-μέλη της  Ε.Ε.
·       Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία
·       Κροατία και Ελβετία
·       Τουρκία
·       Υπερπόντιες χώρες και περιοχές
Προϋπολογισμός
            13 δισεκατομμύρια Ευρώ
·       Comenius                        ≥ 13%
·       Erasmus                          ≥ 40%
·       Leonardo da Vinci         ≥ 25%
·       Grundtvig                        ≥ 4%
Ποσοτική στόχευση
·       3 εκ. μαθητές Comenius 2007-13
·       3 εκ.Erasmus φοιτητές έως το 2013
·       80.000 τοποθετήσεις Leonardo κατ’ έτος έως το 2013
·       7.000 άτομα στην εκπαίδευση ενηλίκων κατ’ έτος έως το 2013 • Comenius
Το Πρόγραμμα Comenius αναφέρεται στις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης έως και το επίπεδο της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας (π.χ. κολλέγια) εκπαίδευσης, και των ιδρυμάτων και των οργανισμών που παρέχουν αυτού του είδους την εκπαίδευση. Αναφέρεται σε:
 • Συμπράξεις σχολικών ιδρυμάτων, Διμερείς ή Πολυμερείς
  • Διμερείς σχολικές συμπράξεις: στοχεύουν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών,  2 εταίροι από διαφορετικές Χώρες,  αμοιβαία ανταλλαγή τάξης τουλάχιστον 10 μαθητών,  διάρκεια 2 έτη (τουλάχιστον 10 ημέρες), γλωσσική προετοιμασία (τουλάχιστον 20 ώρες αν η γλώσσα στόχος δε διδάσκεται στο σχολείο).
  • Πολυμερείς σχολικές συμπράξεις: στοχεύουν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπ/σης μέσω της προώθησης κοινών δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων, τουλάχιστον 3 εταίροι από διαφορετικές χώρες,  ένα από τα σχολεία αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή,  διάρκεια 2 έτη .
 • Ατομική κινητικότητα εκπαιδευτικών
  • Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση: συμμετοχή σε επιμορφωτικές δραστηριότητες στο εξωτερικό,  σεμινάριο οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου, συμμετοχή σε συνέδριο ή ημερίδα με θέμα σχετικό με την ειδικότητά τους,  τοποθέτηση σε σχολείο ή εκπαιδευτικό οργανισμό,  απευθύνεται σε Προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης,  διάρκεια 1 ημέρα - 6 εβδομάδες
  •  Βοηθοί Comenius: αναλαμβάνουν τη θέση βοηθού σε σχολείο υποδοχής μιας άλλης χώρας,  απευθύνεται σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας,  διάρκεια 13-45 εβδομάδες
  •  Προπαρασκευαστικές επισκέψεις: συναντήσεις μελλοντικών εταίρων με σκοπό τη δημιουργία σύμπραξης / πρότασης, Απευθύνεται σε εκπροσώπους Ιδρυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια (πολυμερή ή διμερή) Σχολική Σύμπραξη,  1 εκπρόσωπος ανά ίδρυμα,  Διάρκεια έως 5 ημέρες
 • Ατομική κινητικότητα μαθητών: δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές να φιλοξενηθούν σε σχολείο και οικογένεια υποδοχής στο εξωτερικό και να παρακολουθήσουν μια σειρά μαθημάτων,  Απευθύνεται σε μαθητές Δ/θμιας Εκμπ/σης,  Διάρκεια 3-10 μήνες
 • Συμπράξεις Regio: στοχεύουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπ/σης μέσω της προώθησης κοινών δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών,  2 εταίροι από διαφορετικές Χώρες: τοπική ή περιφερειακή αρχή με ρόλο στην εκπαίδευση, τουλάχιστον ένα σχολείο,  τουλάχιστον έναν άλλο τοπικό εταίρο,  Διάρκεια 2 έτη

Το Πρόγραμμα Comenius, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως, µέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που παρέχουν ή διευκολύνουν την προσχολική και σχολική εκπαίδευση, µε την επιχορήγηση σχολικών συµπράξεων, πολυµερών σχεδίων, δικτύων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας µαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών

Κομμάτι του Comenius αποτελεί και το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται, ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας. Το eTwinning, από το 2005 μέχρι σήμερα, ενίσχυε την ανάπτυξη συνεργατικών προγραμμάτων μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών. Η μεγάλη ανάπτυξη του όμως, σε όλη την Ευρώπη, άνοιξε νέες προοπτικές στη δράση. Σήμερα το eTwinning είναι ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης. Νέες δραστηριότητες ξεκίνησαν, ώστε να προχωρήσουμε «πέρα από τα προγράμματα». • Leonardo da Vinci
Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci ανταποκρίνεται στις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των ιδρυμάτων και των οργανισμών που παρέχουν ή διευκολύνουν αυτού του είδους την εκπαίδευση και κατάρτιση. Καλύπτει τις ανάγκες ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (εκτός του τριτοβάθµιου επιπέδου), µε την επιχορήγηση πολυµερών σχεδίων, δικτύων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας.
 

 • Grundtvig
Το πρόγραμμα Grundtvig ανταποκρίνεται στις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες που σχετίζονται με κάθε μορφή εκπαίδευσης ενηλίκων και οι οποίες δεν έχουν καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα. Επίσης απευθύνεται σε ιδρύματα και οργανισμούς που παρέχουν ή διευκολύνουν κάθε μορφή ευκαιριών εκπαίδευσης –επίσημης, ανεπίσημης ή άτυπης- για τους ενήλικες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με την αρχική και ενδουπηρεσιακή κατάρτιση προσωπικού.


 • Επισκέψεις Μελέτης (Study Visits)
Απευθύνεται σε στελέχη και εμπειρογνώμονες που έχουν αρμοδιότητες σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Μια επίσκεψη μελέτης συνίσταται κατά κανόνα σε μια σύντομη επίσκεψη διάρκειας τριών έως πέντε ημερών από μια μικρή ομάδα ειδικών και φορέων λήψης αποφάσεων που αντιπροσωπεύουν διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την εξέταση μιας συγκεκριμένης πτυχής της διά βίου μάθησης σε άλλη συμμετέχουσα χώρα.
  
Τα ευρωπαϊκά προγράμματα προσφέρουν την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων να ανταλλάξουν εμπειρίες και πληροφορίες, να αναπτύξουν κοινές μεθόδους, να προσεγγίσουν δημιουργικά τα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως, μεταξύ άλλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η διαπολιτισμικότητα, το περιβάλλον και η χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.


 Η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από τις σχολικές μονάδες συμβάλλει στον  εμπλουτισμό  της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ενδυνάμωση δεσμών μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών από διαφορετικές κουλτούρες. 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Υπουργείο Παιδείας: www.minedu.gov.gr
Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: www.iky.gr
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: www.ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html