Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Νόμος Coulomb

 
Στο σχήμα φαίνεται η δύναμη F που ασκείται μεταξύ δύο φορτίων.
  1. Αν το ένα φορτίο είναι αρνητικό τότε το άλλο φορτίο θα είναι σίγουρα ………………………….
  2. Αν το ένα φορτίο είναι θετικό τότε το άλλο φορτίο θα είναι σίγουρα ……………………………
  3. Aν το φορτίο Q1 αντικατασταθεί με φορτίο ίσο με 2Q1 τότε η δύναμη F θα …………………………..
  4. Αν η απόσταση r γίνει 2r τότε η δύναμη F θα ……………………………..
  5. Aν το φορτίο Q1 αντικατασταθεί με φορτίο ίσο με 2Q1 και η απόσταση r γίνει 2r τότε η δύναμη F θα …………………………..
  6. Αν το φορτίο Q1 = 10μC και το Q2 = 40μC και η απόσταση r είναι 3cm να βρείτε τη δύναμη F.
    :