Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Αναλυτικό πρόγραμμα, Αυτοματισμοί Ψυκτικών ΕγκαταστάσεωνΑΠΑΦΑΣΗΑριθμ. 74912/Γ2
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της 
ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματι
σμού, του τομέα Μηχανολογίας, της Γ΄ τάξης των 
Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Ι ΘΕΩΡΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
1.1 Η έννοια του αυτοματισμού − Ιστορική αναδρομή
1.1.1 Η έννοια του αυτοματισμού
1.1.2 Ιστορική αναδρομή
1.2 Συστήματα ανοικτού και κλειστού βρόχου
1.2.1 Συστήματα ελέγχου
1.2.2 Ταξινόμηση των συστημάτων ελέγχου .
1.3 Ρύθμιση συνεχής και ρύθμιση δύο Θέσεων (ON−OFF)
1.4 Τα βασικά μέρη ενός συστήματος ελέγχου
1.5 Αισθητήρες, συσκευές ελέγχου ενεργοποιητές
1.5.1 Αισθητήρες
1.5.2 Συσκευές και στοιχεία του συστήματος ελέγχου
1.5.3 Ενεργοποιητές (Actuators)
1.6 Ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, πνευματικά και υδραυλικά εξαρτήματα αυτοματισμών
1.6.1 Ηλεκτρικά εξαρτήματα
1.6.2 Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
1.6.3 Πνευματικά εξαρτήματα
1.6.4 Υδραυλικά εξαρτήματα
1.7 Αυτοματισμοί που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού

Να ορίζουν και να εξηγούν την έννοια του αυτοματισμού
Να αναφέρουν τους κύριους σταθμούς της εξέλιξης του αυτοματισμού
Να ορίζουν τα συστήματα ανοικτού και κλειστού βρόγχου και να αναφέρουν 
παραδείγματα
Να εξηγούν τη διαφορά στη λειτουργία ενός συστήματος με συνεχή ρύθμιση και 
ρύθμιση δύο θέσεων (ON−OFF).
Να εξηγούν τι είναι οι αισθητήρες και τι οι ενεργοποιητές ενός συστήματος 
ελέγχου.
Να αναφέρουν παραδείγματα αυτοματισμών : ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, πνευματικών και υδραυλικών.
Να αναφέρουν εφαρμογές αυτοματισμών σε εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού.
Να αναφέρουν και να περιγράφουν εξαρτήματα αυτοματισμών.


2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗ
ΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

2.1 Εισαγωγή
2.2 Οι Θερμοστάτες
2.3 Θερμοστάτες με διμεταλλικό έλασμα
2.4 Θερμοστάτες αερίου
2.5 Ηλεκτρονικοί Θερμοστάτες
2.6 Θερμοστοιχείο ή Θερμοζεύγος (thermocouple)
2.7 Θερμίστορ − τύποι N.T.C. − P.T.C.
2.8 Θερμοστάτες ρευστού
2.9 Θερμοστάτες χώρου
2.10 Θερμοστάτες ασφαλείας
2.11 Σφάλματα μέτρησης – καλιμπράρισμα των οργάνων
2.12 Μηχανισμοί ελέγχου πίεσης
2.13 Πρεσοστάτες ή (πιεζοστάτες)
2.14 Ο έλεγχος της πίεσης μέσω μεμβρανών
και διαφραγμάτων
2.15 Πρεσσοστάτης με ηλεκτρονικό αισθητήριο
(πιεζοκρύσταλλος)
2.16 Πρεσοστάτης ελέγχου πίεσης λαδιού
2.17 Διακόπτης Ροής (flow switch)
2.18 Διακόπτης Ροής με υπερήχους
2.19 Συσκευές ελέγχου στάθμης
2.20 Μέτρηση και έλεγχος σχετικής υγρασίας
2.21 Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ON−OFF
2.22 Οι σερβοκινητήρες

Να αναφέρουν τα είδη και να περιγράφουν τους θερμοστάτες
Να περιγράφουν τους θερμοστάτες, τη λειτουργία τους και τη διαδικασία για τη ρύθμιση τους.
Να αναφέρουν χρήσεις των θερμοστατών Να αναφέρουν τις αιτίες των σφαλμάτων μέτρησης των οργάνων και να εξηγούν τι είναι το καλιμπράρισμα και πότε πρέπει να γίνεται.
Να αναφέρουν παραδείγματα μηχανισμών ελέγχου της πίεσης
Να αναφέρουν χρήσεις των πιεζοστατών
Να περιγράφουν τους πιεζοστάτες, τη λειτουργία τους και τη διαδικασία για τη ρύθμιση τους
Να αναφέρουν τις χρήσεις του Διακόπτη Ροής (flow switch) και του Διακόπτη Ροής με υπερήχους και να περιγράφουν τη λειτουργία τους 
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις συσκευές ελέγχου της στάθμης και να 
περιγράφουν τη λειτουργία τους.
Να αναφέρουν χρήσεις συσκευών ελέγχου στάθμης
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις διατάξεις και τις συσκευές για τη 
μέτρηση και τη ρύθμιση της σχετικής υγρασίας.
Να αναφέρουν χρήσεις των διατάξεων για τη μέτρηση της σχετικής υγρασίας
Να αναφέρουν τις χρήσεις, να περιγράφουν τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και να περιγράφουν τη λειτουργία τους.
Να αναφέρουν τι είναι οι σερβοκινητήρες, που χρησιμοποιούνται και να περιγράφουν τη λειτουργία τους.


3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
3.1 Γενικά για τα συστήματα ελέγχου και ρύθμισης
3.2 Ο τρόπος λειτουργίας ενός συστήματος αυτοματισμού
3.3 Τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα σύστημα αυτοματισμού
3.4 Τα συστήματα ανοικτού βρόγχου
3.5 Τα συστήματα κλειστού βρόγχου
3.6 Ο τρόπος ελέγχου και ρύθμισης με ηλεκτρονικές διατάξεις στα συστήματα κλειστού βρόχου
3.7 Αυτοματισμοί επιλογής μεταξύ δύο θέσεων (ΟΝ−OFF)
3.8 Τα είδη των τάμπερ
3.9 Τα είδη των βανών
3.10 Η λειτουργική συμπεριφορά των βανών και των τάμπερ
3.11 To σύστημα αυτοματισμού και η εξισορρόπηση του δικτύου
3.12 Η ρύθμιση των ελεγκτών


Να ορίζουν τι είναι τα συστήματα ελέγχου και ρύθμισης και να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας τους
Να αναφέρουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα σύστημα αυτοματισμού
Να περιγράφουν τον τρόπο ρύθμισης με ηλεκτρονικές διατάξεις
Να αναφέρουν εφαρμογές αυτοματισμών επιλογής μεταξύ δύο θέσεων (ΟΝ−OFF). 
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα είδη των τάμπερ και τη λειτουργία τους.
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα είδη των βανών και τη λειτουργία τους.
Να περιγράφουν τη λειτουργία των βανών σε συνδυασμό με τα τάμπερ
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα συστήματα για την εξισορρόπηση των 
δικτύων
Να περιγράφουν τη λειτουργία και τον τρόπο ρύθμισης των ελεγκτών


4 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟ/ΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑ
ΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.1 Οι κλιματιστικές μονάδες 
4.2 Ο αυτοματισμός των κλιματιστικών εγκαταστάσεων
4.3 Η τοπική κλιματιστική μονάδα νερού (FCU)
4.4 Η κεντρική κλιματιστική Μονάδα (ΚΚΜ)
4.5 Ο αυτοματισμός και η λειτουργίας της ΚΚΜ
4.6 Ο έλεγχος των αεραγωγών και των στομίων
4.7 Ο έλεγχος της διανομής του αέρα με τα συστήματα VAV
4.8 Κεντρικό σύστημα ελέγχου κλιματιστικής εγκατάστασης

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις διατάξεις αυτοματισμού των κλιματιστικών εγκαταστάσεων

Να αναφέρουν, να περιγράφουν τις διατάξεις αυτοματισμού των τοπικών 
κλιματιστικών μονάδων νερού και να περιγράφουν τη λειτουργία του
Να αναφέρουν, να περιγράφουν τις διατάξεις αυτοματισμού των κεντρικών 
κλιματιστικών μονάδων νερού και να περιγράφουν τη λειτουργία του
Να περιγράφουν τις διατάξεις για τον έλεγχο των αεραγωγών και των στομίων
Να περιγράφουν τον έλεγχο της διανομής του αέρα με τα συστήματα VAV 
και να εξηγούν τη λειτουργία τους
Να αναφέρουν, να περιγράφουν τις διατάξεις αυτοματισμού των κεντρικών 
συστημάτων ελέγχου κλιματιστικής εγκατάστασης και να περιγράφουν τη 
λειτουργία του.


5 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

5.1 Τα συστήματα αυτοματισμού των ψυκτικών κυκλωμάτων
5.2 To οικιακό ψυγείο 
5.3 To ψυκτικό κύκλωμα 
5.4 Ο αυτοματισμός της λειτουργίας του ψυκτικού κυκλώματος 
5.5 Ο αυτοματισμός της λειτουργίας της αντλίας Θερμότητας 
5.6 Η ρύθμιση της πίεσης στο receiver (head pressure) 
5.7 Η ρύθμιση της πίεσης στον εξατμιστή 
5.8 Η ρύθμιση της πίεσης στο στροφαλοθάλαμο του συμπιεστή 
5.9 Η αυτόματη ρύθμιση του φορτίου και η αποφυγή δημιουργίας πάγου στον εξατμιστή 
5.10 Η αυτόματη αποπαγοποίηση του εξατμιστή
5.11 Η επαγγελματική ψυκτική εγκατάσταση 
5.12 Ο ηλεκτρικός αυτοματισμός 
5.13 Ο έλεγχος του κυκλώματος κυκλοφορίας του νερού 
5.14 Tο κύκλωμα του λαδιού 
5.15 Ο ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού 
5.16 Ο ηλεκτρικός πίνακας με PLC
5.17 Η ηλεκτρονική συσκευή αναγνώρισης βλαβών 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα συστήματα αυτοματισμού των ψυκτικών εγκαταστάσεων.
Να περιγράφουν τη λειτουργία του αυτοματισμού του οικιακού ψυγείου
Να περιγράφουν τη λειτουργία του ψυκτικού κυκλώματος και του αυτοματισμού που χρησιμοποιείται
Να περιγράφουν τη διάταξη, τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας και 
τη λειτουργία του αυτοματισμού τους.
Να περιγράφουν τη διάταξη και τη λειτουργία του αυτοματισμού για τη 
ρύθμιση της πίεσης στο συλλέκτη υγρού.
Να περιγράφουν τη διάταξη και τη λειτουργία του αυτοματισμού για τη 
ρύθμιση της πίεσης στον εξατμιστή.
Να περιγράφουν τη διάταξη και τη λειτουργία του αυτοματισμού για τη ρύθμιση της πίεσης στον στροφαλοθάλαμο του συμπιεστή.
Να περιγράφουν τις διατάξεις και τη λειτουργία του αυτοματισμού για τη ρύθμιση του φορτίου του εξατμιστή.
Να περιγράφουν τις διατάξεις και τη λειτουργία του αυτοματισμού για την 
απόψυξη του εξατμιστή.
Να περιγράφουν τις διατάξεις και τη λειτουργία των αυτοματισμών των επαγγελματικών ψυκτικών εγκαταστάσεων για τη ρύθμιση του φορτίου του εξατμιστή.
Να περιγράφουν τις διατάξεις και τη λειτουργία του αυτοματισμού για τον έλεγχο του κυκλώματος κυκλοφορίας του νερού.
Να περιγράφουν τις διατάξεις και τη λειτουργία του αυτοματισμού για τον έλεγχο του κυκλώματος του λαδιού.
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα κύρια εξαρτήματα των ηλεκτρικών πινάκων αυτοματισμού.
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα κύρια εξαρτήματα των ηλεκτρικών 
πινάκων αυτοματισμού με έλεγχο από PLC


ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Αναγνώριση των ακροδεκτών, έλεγχος, ηλεκτρική σύνδεση, έλεγχος και εκκίνηση του ανεμιστήρα του συμπυκνωτή και του εξατμιστή βεβιασμένης αέρα
2. Αναγνώριση των ακροδεκτών του μονοφασικού συμπιεστή
3. Αναγνώριση των ακροδεκτών του τριφασικού συμπιεστή
4. Αναγνώριση των ακροδεκτών του θερμικού του μονοφασικού συμπιεστή και ηλεκτρική σύνδεση του
5. Αναγνώριση των ακροδεκτών, σύνδεση του θερμικού ρελέ, έλεγχος, και εκκίνηση του συμπιεστή
6. Αναγνώριση των ακροδεκτών του ηλεκτρονικού ρελέ, ηλεκτρική σύνδεση του, έλεγχος, και εκκίνηση του συμπιεστή
7. Αναγνώριση των ακροδεκτών του ρελέ έντασης, ηλεκτρική σύνδεση του, έλεγχος, και εκκίνηση του συμπιεστή
8. Αναγνώριση των χαρακτηριστικών των πυκνωτών. Παράλληλη και σε σειρά σύνδεση των πυκνωτών
9. Σύνδεση του ρελέ έντασης με πυκνωτή εκκίνησης, έλεγχος, και εκκίνηση του συμπιεστή
10. Αναγνώριση των ακροδεκτών του ρελέ τάσης
11. Σύνδεση του ρελέ τάσης με πυκνωτή εκκίνησης, έλεγχος, και εκκίνηση του συμπιεστή