Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Επιτρεπόμενη ένταση αγωγών
Να υπολογιστεί η επιτρεπόμενη ένταση αγωγού διατομής 50 mm2 που θα λειτουργήσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 400C Και θα βρίσκεται στο ίδιο περίβλημα με άλλους 6 αγωγούς.
Αριθμός ενεργών αγωγών
4 – 6
7 – 9
Συντελεστής
0,8
0,7
Θερμοκρασία
30
35
40
45
50
55
Συντελεστής
1
0,91
0,82
0,71
0,58
0,41

Διατομή
Cu mm2
Ομάδα Ι
Ι σε Α
0,75
9
1
11
1,5
14
2,5
20
4
25
6
33
10
43
16
60
25
83
35
100
50
127
70
147
95
181
120
208
150
238
185
266
240
310
300
355
375
-